Our History/Ein Hanes

Ysgol Ger Y Llan was established in 2004 after the amalgamation of Tredafydd and Letterston Primary schools. The school amalgamated once again in 2011 with Mathry VC school and we opened our doors to the new school building on the current site in 2012.

Agorwyd Ysgol Ger y Llan yn 2004 ar ôl amalgameiddio Ysgolion Tredafydd a Threletert. Ymunodd Ysgol Ger Y llan gydag Ysgol Mathri yn 2011 cyn agorwyd yr ysgol newydd yn 2012.

Our Background/Ein Cefndir

We are situated in the village of Letterston between Haverfordwest and Fishguard. Currently we have 136 pupils at the school. The school is a transitional school, which means we teach 70% of our curriculum subjects through the medium of Welsh in KS2 and 100% of the subjects in foundation phase through Welsh. The language of everyday use in the school is Welsh and we have a strong Welsh ethos at the school.

We are a Voluntary Controlled school that holds firms links with the local church and diocese of St David’s.

Our staff work extremely hard to create an environment that fosters a love for learning that provides the grounding for every child to reach their full potential.

Lleolwyd Ysgol Ger Y Llan ym mhentref Treletert rhwng Abergwaun a Hwlffordd. Tua 140 o blant sydd yn yr ysgol ar hyn o bryd gyda niferoedd yn tyfu yn flynyddol. Ysgol drawsnewidiol yw’r ysgol sydd yn golygu bod 70% o bynciau’r cwricwlwm yn cael i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Defnyddir y Gymraeg fel iaith yr ysgol yn ddyddiol ac mae gan yr ysgol ethos Cymraeg cadarn.

Mae’r ysgol yn un eglwysig (wirfoddol) sydd â chysylltiadau cryf gyda’r eglwys a’r esgobaeth Dewi Sant. Gweithiai’r staff yn galed er mwyn creu amgylchedd sydd yn maethu pwysigrwydd dysgu ac sydd yn gosod sylfaen cadarn er mwyn i bob aelod o’r ysgol cyrraedd eu potensial llawn.

Clubs/Clybiau

Ysgol Ger Y Llan runs a breakfast club that provides a healthy breakfast for pupils before school from 08:00am– 08:50am at no additional cost. Breakfast is served until 8:30am with supervision of the children until 08:50am. Please could all pupils arrive before 08:30am. We also offer an after school club that provides childcare until 17:10 at an additional cost of £5 per day per pupil.

Cynhelir clwb brecwast yn ddyddiol sydd yn darparu brecwast iachus i’r disgyblion rhwng 08:00 yb a 08:50yb. Darparer brecwast tan 08:30yb gyda goruchwyliaeth o’r disgyblion tan 08:50yb. Gofynnwn yn garedig i’r plant cyrraedd cyn 08:30am. Ni chodwyd tal am y gwasanaeth yma. Rhedir clwb ar ôl ysgol sydd yn darparu gofal plant hyd at 17:10yp am £5 y dydd.

The school provides opportunities for pupils to partake in a different variety of curriculum clubs such as football, rugby and dance.

Mae’r ysgol yn cynnig cyfleoedd i ddisgyblion cymryd rhan mewn ystod o glybiau gwahanol megis pêl-droed, rygbi a dawns.

E-safety

E-safety is high on our agenda here at Ysgol Ger Y Llan. As we are living in an increasingly digital age the importance of children understanding how to stay safe online is a primary concern. As well as delivering a planned and progressive E-Safety curriculum, we are working towards the 360˚ Safe Mark for E-safety. A Police Liaison Officer also visits school to support the learning within the classroom, and to ensure that safeguarding messages are shared with the children and staff.

Copies of our Acceptable Use Agreements can be found in ‘Documents’. It is important that all pupils sign and agree to these terms.

Mae E-ddiogelwch yn uchel iawn ar ein hagenda yn Ysgol Ger Y Llan,. Rhaid addysgu’r plant y pwysigrwydd o weithredu’n ddiogel ar-lein. Yn ogystal â darparu cwricwlwm e-ddiogelwch, rydym hefyd yn gweithio tuag at y marc safon 360* ar gyfer e-diogelwch. Darparir gwersi e-diogelwch gan heddwas yr ysgol, i sicrhau bod staff a phlant, yn ogystal â rhieni, yn derbyn yr un negeseuon.
Gweler copïau ein cytundebau yn yr adran Dogfennau.

Mae’n hanfodol bod pawb yn cytuno i’w harwyddo.